Wiadomości Rybackie

Kopiuj Dwie ryby - Ryba z kutra na 2 sposoby

Polecany Pan Karp

karp pan

Dwie ryby - poznaj świeżość

Dwie ryby - elegancki filet

Dwie ryby - wyjęte z dymu

Patron portalu

orl

Nabór wniosków w zakresie działania "Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów"

 

logo rybyNa stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiło się ogłoszenie Prezesa Agencji w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania"Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów", o których mowa w art. 43 ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.). Wnioski o dofinansowanie można składać w dniach od  20 marca 2017 r. do  14 kwietnia 2017 r. włącznie.

 

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  15 000 000 zł.
Zgodnie z pkt XIV załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania" do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)    operacja będzie realizowana przez:
     a)    uznaną organizację producentów ryb – 5 pkt,
     b)    podmioty zarządzające portem rybackim lub przystanią – 3 pkt,
     c)    urzędy morskie – 3 pkt;
2)    wysokość wnioskowanej pomocy wynosi:
     a)    do 1 mln zł – 5 pkt,
     b)    od 1 – do 2 mln zł – 3 pkt.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

 

 

 1ikona 2ikona  3ikona

Copyright © 2012. All Rights Reserved.